Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky pre  www.zoznamporadcov.sk (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti užívateľov internetových stránok spoločnosti BIQFIN, s.r.o. pri pridávaní, zverejňovaní a vyhľadávaní ponúk a dopytov tovaru alebo služieb súkromných osôb a podnikateľov na internetových stránkach www.zoznamporadcov.sk.

2. Definície.

Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť BIQFIN, s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 36585939, zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 15576/V. Prevádzkovateľa môže Užívateľ kontaktovať na tel. č. +421948106048 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese biqfin@gmail.com

Užívateľ. Užívateľom je fyzická osoba, ktorá navštívi Internetovú stránku Prevádzkovateľa, vrátane osôb, ktoré na Internetovú stránku Prevádzkovateľa pridajú Inzerát.

Inzerát. Inzerátom sa rozumie obsah, resp. informácia o ponuke zverejnená Užívateľom na Internetovej stránke Prevádzkovateľa, na ním vyhradenom mieste. Podnikateľ nie je na Internetovej stránke oprávnený inzerovať iné ponuky, ako ponuky konkrétneho tovaru a konkrétnej služby po jednom kuse (jeden kus, jedna druh, jeden typ a pod.), teda napr. nie svoju osobu alebo svoje služby a tovar všeobecne. Rovnako nie sú dovolené ani opakované ponuky alebo dopyty.

Internetová stránka. Internetovou stránkou sa rozumie stránka, ktorú prevádzkuje Prevádzkovateľ alebo s ním spriaznené osoby, v súčasnosti na adrese www.zoznamporadcov.sk.

Trvanlivý nosič. Trvanlivým nosičom sa na účely týchto VOP považuje najmä e-mail.

3. Výhrady Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ v rozsahu výlučne podľa vlastného uváženia umožňuje Užívateľom pridávať na Internetových stránkach Inzeráty. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť možnosť Užívateľov pridávať Inzeráty na Internetových stránkach, prípadne aj z akéhokoľvek dôvodu ukončiť zverejnenie už pridaného Inzerátu.

Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom prezeranie Inzerátov bezplatne, avšak vyhradzuje si právo kedykoľvek možnosť pridávať alebo prezerať Inzeráty spoplatniť, a to bez nároku Užívateľa na akúkoľvek odmenu, napr. za pridanie Inzerátu.

Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom bezplatne aj pridávanie Inzerátov, avšak spoplatňuje doplnkové služby, ako je napr. topovanie.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah Inzerátov, kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie a pod. ponúkaných tovarov a služieb.

Prevádzkovateľ sa v žiadnom prípade nezaväzuje k bezporuchovému a nepretržitému prevádzkovaniu Internetových stránok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek Inzerát porušujúci tieto VOP, všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy, aj v prípade že Užívateľ zaplatil za topovanie Inzerátu. V takom prípade Prevádzkovateľ nie je povinný nahradiť Užívateľovi cenu za topovanie.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú v dôsledku zverejnenia Inzerátu alebo použitia, nákupu a pod. príslušného tovaru alebo služby.

4. Pridávanie Inzerátov

Užívateľ môže pridávať a mazať (pomocou kontrolného hesla pri Inzeráte) Inzeráty po registrovaní sa a prihlásení sa do systému Internetovej stránky.

Užívateľ je oprávnený pridávať iba také Inzeráty, ktorých obsah sa vzťahuje výlučne na tovar alebo službu, vo vzťahu ku ktorému sú pridané.

Fotografie a videozáznamy. Prevádzkovateľ môže Užívateľom umožniť v rámci Inzerátov pridávať aj iný obsah ako text, najmä fotografie a videozáznamy. Na ich obsah sa primerane vzťahuje bod 4.vyššie týchto VOP. Musí sa jednať o také fotografie a videozáznamy, ktoré vytvoril priamo Užívateľ.

Užívateľ pridaním Inzerátu na Internetovú stránku udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatne súhlas na jeho zverejňovanie (vrátane akéhokoľvek jej obsahu v zmysle bodu 4 VOP) prostredníctvom internetu a iné použitie všetkými v súčasnosti známymi spôsobmi na neobmedzenú dobu a v neobmedzenom rozsahu. Toto právo je prevoditeľné. V prípade, že boli v dôsledku pridania Inzerátu na Internetovú stránku porušené autorské práva alebo iné práva tretej osoby, za toto porušenie zodpovedá výlučne príslušný Užívateľ. Tretia osoba, ktorej práva mohli byť zverejnením takéhoto obsahu porušené, má právo informovať o tom Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez ďalšieho skúmania zrušiť zverejňovanie takéhoto obsahu.

Ponuka zamestnania. Pokiaľ je obsahom Inzercia ponuka práce, potom musí obsahovať minimálne: názov (obchodné meno, meno a priezvisko) zamestnávateľa, predmet jeho činnosti, minimálne požiadavky na uchádzača a predmet práce. Na Internetovej stránke je zakázané inzerovať všeobecné inzeráty typu „Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom“.

Akýkoľvek obsah pridaný Užívateľom v rámci Inzerátu nesmie najmä (otvorene alebo skryte) propagovať, ponúkať, resp. obsahovať:

 • násilie a otvorene alebo skryte podnecovať nenávisť z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery alebo náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a pod.,

 • vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské správanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

 • alkohol, alkoholizmus, cigarety, fajčenie, omamné látky, jedy a prekurzory alebo ich užívanie či používanie, alebo zľahčovať následky užívania menovaných látok,

 • erotický obsah, livechat, prácu spoločníčky, tanečníčky, konzumentky a hostesky v zahraničí, detskú pornografiu,

 • politickú stranu alebo hnutie alebo ich predstaviteľov, zbrane a strelivo, chudnutie,

 • multilevel systémy, emailing a pod. zárobkové príležitosti, prácu s poplatkom vopred,

 • kopírovanie diskiet, CD, DVD a pod., kópie, napodobeniny, falzifikáty,

 • chip tuning, powerboxy, diagnostické sady a pod., doklady a technické preukazy,

 • pohonné hmoty, výkup, eKnihy,

 • lieky, dietetické potraviny a výživové doplnky,

 • propagovať akékoľvek ďalšie produkty, ktorých reklama je zakázaná alebo akokoľvek obmedzená zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom,

a ďalej nesmie

 • opakovane zverejňovať Inzerciu rovnakého tovaru alebo zverejňovať Inzerciu na množstvo

 • tovaru prevyšujúce 1 ks (pokiaľ Užívateľ vloží dva rovnaké inzeráty, bude starší inzerát systémom označený ako duplicitný a vymaže sa),

 • vkladať inzeráty do sekcie, do ktorej nie sú vzhľadom na svoj obsah určené,

 • vkladať inzeráty budiace dojem, že ich zadávateľom je iná osoba ako Užívateľ,

 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecnými zásadami slušnosti a etiky,

 • ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

 • uvádzať nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe,

 • vkladať vírusy, poškodené dáta, alebo inak škodlivé, ničivé alebo deštruktívne súbory,

 • obsahovať odkaz alebo len adresu webovej stránky, logo, nadmerné množstvo (viac ako 1) hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (v texte Inzerátu, cez obrázok a pod.), orámovanie obrázkov.

5. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú pre Užívateľa záväzné. Pridaním Inzerátu na Internetovú stránku Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP. V prípade, že Užívateľ s týmito VOP nesúhlasí, nie je oprávnený pridávať Inzeráty.

Na spracovanie osobných údajov Užívateľov Prevádzkovateľom sa vzťahuje Úplné znenie zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

V prípade, že si Užívateľ želá prijímať od Prevádzkovateľa informácie o jeho produktoch a novinkách, môže zakliknúť pri pridaní Inzerátu Súhlas so zasielaním reklamných informácií, čím zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu.

5.4 Tieto VOP sú platné od 1. 11. 2014 a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť.